GOODTURNFOND AF 1975 –
SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE
Fundats for den kapital der er tilvejebragt ved salget af feriekolonien “JØRGENSØ”.
§ l
Fondens navn er “GOODTURNFOND AF 1975”, – Sct. Georgs Gilderne i Odense.
Fondens hjemsted er: Odense.
§ 2
Ejere af fonden er Sct. Georgs Gilderne i Odense.
§ 3
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til grupper, der virker i overensstemmelse med gildebevægelsens idealer og etik, samt til almene humanitære formål.
Den samlede økonomiske støtte kan maksimalt andrage renteafkastet af den til enhver tid værende fondskapital.
Ikke anvendt renteafkast tilskrives årligt fondskapitalen. Renteafkastet forvaltes af fondens bestyrelse.
§ 4
Fondskapitalen andrager ved stiftelsen kr. 190.000, skriver kroner: Ethundredenititusin-de 00/100.
Fondens Kapital er i 2004 forøget med kr. 60.000. Hermed udgør den samlede fondska-pital 250.000 kr. skriver tohundredefemti tusinde kroner.
Det er den til enhver tid siddende bestyrelses ret at disponere over fondsmidlernes an-bringelse, dog begrænset inden for følgende rammer:
a) Som indskud i danske banker og sparekasser.
b) I obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat.
c) I obligationer udstedt eller garanteret af danske kommuner.
d). I obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter eller andet finansierings institut, der er godkendt af Økonomi– og Erhvervsministeriet i henhold til
gældende lov.
e) I lån til normal markedsrente, sikret ved tinglyst panteret i fast ejendom, der tjener til spejder- og/eller gildearbejde, dog ikke ud over to tredjedele af den offentlige vurdering til ejendomsskyld.
Forannævnt rente kan fraviges i nedadgående retning, dog ikke til mindre end National-bankens diskonto, og kun når minimum 2 af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, stemmer for.
§ 5
Fondskapitalen forvaltes af en bestyrelse, bestående af 3 gildebrødre, som alle skal væ-re medlemmer af et gilde under Odense Stadsgilde. – Bestyrelsesmedlemmerne må ikke samtidig være gildeledelsesmedlemmer; hverken i et enkeltgilde eller i Odense Stads-gilde. Formand og kasserer vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på Stadsgildetinget for 3 år – genvalg kan finde sted. Der vælges en suppleant til bestyrelsen gældende for 1 år. I tilfælde af, at suppleanten indtræder i fondsbestyrelsen, uden for valgperioden, som er 3 år, overtager vedkommende det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og dispositioner, der kan sidestilles hermed, kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
§ 6
Bestyrelsens opgave er at behandle de ansøgninger fra spejdergrupper, som er modtaget senest 1. november. Ansøgninger modtaget efter denne dato kan ikke forventes at komme i betragtning. Som udgangspunkt uddeles donationerne ved Stadsgildets nytårskur. Det er suverænt bestyrelsen, der beslutter, hvilke ansøgere, der kan få tildelt støtte. Finder bestyrelsen, at der, blandt spejdergrupper, ikke er baggrund for at uddele hele årets renteafkast, kan bestyrelsen beslutte at yde støtte til humanitære formål, eller bestyrelsen kan beslutte at overføre overskydende renteafkast til uddeling det/de følgende år.
§ 7
Kassereren fører et særskilt regnskab for Goodturnfonden, og dette regnskab fremlægges hvert år på det ordinære Stadsgildeting til godkendelse. Regnskabsåret er det samme som Stadsgildets. Under iagttagelse af bestemmelserne i Lov om fonde og visse foreninger vælger Stadsgil-detinget en revisor, og en revisor suppleant.
§ 8
Til ændring i denne fundats og til ophævelse af Goodturnfonden kræves vedtagelse på et ordinært Stadsgildeting, hvor disse dispositioner i indkaldelsen er anført som forhandlings-emne. Til ovennævnte ændringer eller ophævelse af Goodturnfonden kræves, at to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer ved Stadsgildetinget er fremmødt, og at ændringerne eller ophævelsen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 9
Besluttes det ved et Stadsgildeting, at Goodturnfonden skal nedlægges, skal fondskapitalen samt eventuelt ikke anvendte renter overdrages Det Danske Spejderkorps, som på tids-punktet for nedlæggelsen er anerkendt af de internationale spejdersammenslutninger (The World Organization aaf The Schout Movement (WOSM) samt World Association of Girls Guides and Girl Scouts (Waags). Fordelingen af midlerne skal ske efter det medlemstal, som de pågældende spejderkorps har pr. 1. januar i ophørsåret.

Vedtægter vedtaget på Stadsgildetinget den 10. april 1975
ændringer Stadsgildeting den 6. april 1983
tilføjelse Stadsgildeting 2001
iflg. vedtagelse ændring af § 6 – (revisor) Stadsgildeting 2006 ovennævnte vedtagelser er alle indarbejdet i de vedtægter vedtaget den 11. april 2012 Ændret vedr. valg af suppleant til Goodturnfonden vedtaget på Stadsgildeting 21. april 2015
Ændret/revideret og vedtaget på Stadsgildeting 8. april 2019
Reg. med CVR nr. 42231355 – 19. marts 2021