Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en bevægelse med fokus på personlig udvikling, løsning af humanitære/ samfundsmæssige opgaver og international forståelse.
“NETVÆRK DER HOLDER”

Odense Stadsgildes ledelse

Odense Stadsgilde er en overbygning for alle Sct. Georgs Gilder i Odense.
Bliv medlem af- eller få informationer om Sct. Georgs Gilderne

Klik på navn for mail

Stadsgildemester Karen Jensen
Mobil 23 35 25 02

Stadsgildeskatmester Jens-Aage Jensen
Tlf. 6616 28 03

Stadsgildekansler Verner Thomsen
Mobil 22 90 45 65

Internationalt:
Kontakt Stadsgildemester Karen Jensen
Mobil 23 35 25 02

Uddannelse:
Kontakt
Stadsgildemester Karen Jensen
Mobil 23 35 25 02

_____________________________________________

Kontakt til 1.2.3.4.8 og 9. Sct. Georg Gilde

Klik på navn for mail

1. GILDE Gildemester Bodil Buur

2. GILDE Gildemester Erik Johnsen

3. GILDE Gildemester Kirsten Christiansen

4. GILDE Gildemester Kay Lauridsen

8. GILDE Gildemester Nina Nøddelund

9. GILDE Gildemester Dorthe Ellemann Ditlevsen1946 – 1950 Rudi Lundbech †
3. gilde
1950 – 1952 Børge Davidsen †
1. gilde
1952 – 1954 Poul Nielsen †
1. gilde
1954 – 1960 Poul Christiansen †
3. gilde
1960 – 1962 M. Møller Jørgensen †
5. gilde
1962 – 1964 Tage Storres †
2. gilde
1964 – 1967 Egon Munch-Pedersen †
1. gilde
1967 – 1968 Maltha Rasmussen †
4. gilde
1968 – 1971  Sven Bøss †
4. gilde
1971 – 1974 Poul Fauerby †
2. gilde
1974 – 1976 Svend Ellerup Pedersen †
3. gilde
1976 – 1979 Erik Windfeld †
4. gilde
1979 – 1982 Tage Thomsen †
3. gilde
1982 – 1985 Kis Rasthøj
7. gilde
1985 – 1988 Erik Jensen
2. gilde
1988 – 1989 Knud Pedersen †
8. gilde
1989 – 1991 Sven Bøss †
8. gilde
1991 – 1994 Lis Brøndsted †
9. gilde
1994 – 1998 Bente Juel Jensen †
1. gilde
1998 – 2001 Bjarne Mortensen †
4. gilde
2001 – 2005  Margit Christiansen
9. gilde
2005 – 2011 Ulla Foged Lund
4. gilde
2011 – 2018 Kay Lauridsen
4. gilde
2018 – Karen Jensen
4. gilde

Udvalg

Bestyrelsesformand for Odensegildernes Hus.

Helge Tesch
tlf: 27 87 20 04
Link til: Vedtægter for Odensegildernes Hus

_______________________________________________

Gildekontakt

Fælles blad for alle Sct. Georgs Gilder i Odense
Redaktør  Ulla Lund

_________________________________________________

Husudvalget

Formand Erik Johnsen
Mobil 30 60 90 88

_________________________________________________

Goodturnfonden af 1975

Bestyrelsen består af:
Formand Ulla Lund
samt bestyrelsesmedlem Torben Tveskov og Margit Christiansen

Ansøgningsfristen er 1. november.
Ansøgning sendes elektronisk til Ulla Lund

Pengene udbetales en gang om året, sædvanligvis i forbindelse med Sct. Georgs Gildernes nytårskur
Vedtægter kan hentes her Vedtægter

_________________________________________________

Praktisk hjælp til arrangementer for og med spejdere

Kontakt Karin Ravnkilde

_________________________________________________

Ridderudvalg

Ridderrepræsentanterne fra de enkelte gilder kan mødes i stadsgildets ridderudvalg og udveksle ideer og erfaringer m.h.t. deres arbejde omkring riddertiden, herunder deres visioner for udbygning og positiv udvikling af antallet af riddere.
Desuden kan ridderudvalget, i samarbejde med stadsgildeledelsen, stå for planlægningen af distrikts- gildehaller med ridderoptagelse.
Koordinator og kontaktperson for Odense Stadsgilde er Ulla Foged Lund.

_________________________________________________

Donorkorpset

Repræsentant i donorkorpset Verner Thomsen

__________________________________________________

Danmarks-Samfundet

Repræsentant i Danmarks-Samfundet
Ulla Lund

_________________________________________________

Spidshusfonden

Formand Verner Thomsen

Starten

Gennem årene har Odense Stadsgilde haft til opgave at tegne gilderne i Odense udadtil og samle de forskellige gilder, for tiden i alt 6 gilder. Stadsgildet har været og er aktiv på mange områder såvel i gilde- og spejderregi som på lokal plan i Odense og på landsplan i Landsgildet eller i større landsdækkende arrangementer.

Spidshusetspidshuset

Der var en gang, vi skal helt tilbage omkring 1. verdenskrig, en flok spejdere i 5. Odense trop, Det Danske Spejderkorps, som bibeholdt deres kammeratskab lige til de døde.
Denne kreds af gamle “5. troppere,” holdt sammen i et lille bindingsværkshus, “Væverhuset”, i Stenløse lige ned til Odense Å. En af vore kammerater, C.C. Knudsen, var på det tidspunkt flyttet til Kolding – og var der blevet ivrigt medlem af det ny oprettede Sct. Georgs Gilde – foreslog, at de skulle tage initiativet til at starte et Sct. Georgs Gilde i Odense.
I “Væverhuset” drøftede vi indgående planerne, og efter at være blevet orienteret om gældende love og bestemmelser, blev vi enige om, at såfremt vi kunne få vor afholdte kolonnechef Ruddi Lundbeck til at påtage sig hvervet som gildemester, ville vi støtte ham og gå aktivt ind for gildesagen.
Vagn Søfelde, Martin Bang, Viggo Dines og Gunnar Brocks rejste til Kolding og blev optaget i Sct. Georgs Gildet der.
I 1935 kunne disse så starte Odense Sct. Georgs Gilde.
Dengang lå huset langt ude på landet, ned ad en lang markvej fra Rugårds landevej.
I dag har Odense vokset sig uden om stedet.
Gildebrødrene i Odense var altid velkomne i ”Spidshuset”.
Der blev afholdt friluftgildehaller på den dejlige grund mellem Ryds Å og Stavis Åen.
”Spidshusgruppen” var således grundstammen i det gamle Odense Gilde, der i 1946 var vokset til et meget stort gilde, og man besluttede at dele gildet i 4 nye gilder
11 Spidshusmedlemmer blev grundstammen i 4. Odense gilde.
Senere solgte de ”Væverhuset” og købte et hus, der hvor Stavis Åen og Ryds Å løber sammen i en spids. Huset fik navnet ”Spidshuset”.
Det var i 1942, her udfoldedes et muntert liv, (men der foregik også en del aktivt frihedskæmperarbejde herfra. Containere fra våbennedkastning blev gemt på loftet).
I 1976, hvor gruppen efterhånden var nogle “gamle drenge” (4 var døde), blev ”Spidshuset” solgt.
Salgssummen kr. 150.000 dannede ”Spids hus Fonden”.
Der måtte ikke udbetales til medlemmerne af fondens grundstamme, men renterne af fonden skulle dels komme medlemmerne til gode, og dels anvendes til legater for gamle afholdte spejderførere eller formål, som medlemmerne var enige om burde støttes.
I de første år fik hvert medlem en årlig legatportion på kr. 1.500,- + en årlig pæn fest. Resten af de årlige rente penge blev anvendt til støtte for især Gildehuset, enkelte spejdertroppe, eller andre passende opgaver.
Nu, hvor alle medlemmerne er døde, består legatbestyrelsen af mindst 3 gildebrødre. Fonden er selvsupplerende, og der kan ikke søges støtte fra fonden, da legatbestyrelsen bestemmer donationer.  Fonden følger Odense Stadsgildes etiske og juridiske retningslinjer. På det årlige stadsgildeting gives der en orientering om fondens arbejde, men regnskaber m.m. skal ikke godkendes på stadsgildetinget.